post

Årsmøte Vear Idrettsforening – OPPDATERT

Innkallling til årsmøte for Vear Idrettsforening.

Møtet finner sted 10.mars kl. 19.00.
(TEAMS)

På grunn av pandemien blir møtet avholdt på Microsoft Teams. De som ønsker å delta på dette må melde seg på ved å sende epost til leder@vear.no

Frist for innmelding av saker er satt til 28.februar.

OPPDATERT – Årsmøte – agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning
 10. Behandle forslag og saker.
  1. Endre lov for Vear IF basert på lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.
   1. Årsmøtet kan vedta i organisasjonsplan og ved valg å øke antall medlemmer i styre og utvalg utover minimumsantall oppgitt i punkt a,b,d.
   2. Styreleder og leder i undergruppene velges for 1 år av gangen. Øvrige styremedlemmer og utvalgs og komite – medlemmer kan velges for 2 år for å sikre kontinuitet. Valgperiode skal anføres årsmøteprotokoll.
  2. Styret gis fullmakt til å anskaffe traktor til kr 505.000 og kostnad for klubben inntil 225.000 kr
  3. Styret gis fullmakt til å anskaffe maskinhall, alternativ 3 leie container til kr 2000 pr måned.
 11. Fastsette medlemskontingent
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
  1. Styret gis fullmakt til å arbeidere videre med etablering av en
   E-Sport gruppe
 14. Foreta følgende valg:
  1. Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer
  2. Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.