post

Årsmøte for Vear IF

Årsmøtet for hovedforeningen avholdes torsdag 17. mars klokken 19.00.

Her er agendaen for årsmøtet:

1.​ Godkjenne de stemmeberettigede.

2.​ Velge dirigent.

3.​ Velge protokollfører.

4.​ Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.​ Godkjenne innkallingen.

6.​ Godkjenne saklisten.

7.​ Godkjenne forretningsorden.

8.​ Behandle idrettslagets årsberetning.

9.​ Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 

10.​ Behandle forslag og saker.

​ 10 A: Etablere kunstgress og lys på 11 bane på Galbyjordet (øst for Rv 303)

​ 10 B: Innføre styregodtgjøring i hovedstyret

11.​ Fastsette medlemskontingent

12.​ Vedta idrettslagets budsjett.

13.​ Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.​ Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem. 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Legg igjen en kommentar