Årsmøter 2024

Årsmøter i Vear IF

Alle årsmøtene avholdes på klubbhuset kl. 19.00 med mindre annet er oppgitt.

Hovedforeningen: 12. mars

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
2. Velge dirigent(er)
3. Velge protokollfører(e)
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne forretningsorden
6. Godkjenne innkallingen
7. Godkjenne saklisten
8. Behandle idrettslagets årsberetning
9. Behandle
    a. idrettslagets regnskap
    b. styrets økonomiske beretning
    c. beretning fra kontrollutvalget
10. Behandle øvrige saker som fremgår av godkjent sakliste
    a. Opprette Vear Drone Racing i Vear IF
    b. Lovendring for Vear IF ihht til NIF
11. Fastsette
    a. medlemskontingent
    b. fastsette treningsavgifter
12. Vedta idrettslagets budsjett
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
14. Valg

Saksdokumenter kan tilsendes på forespørsel til leder@vear.no en uke før årsmøtet.

Discgolf: 6. februar

Dronegruppa: 15. februar

SaVe Klatring: 20. februar

Idrettsskolen: 21. februar

Håndball: 27. februar kl. 19.00 i Vearhallen

Fotball: 27. februar