Årsmøte Vear IF – Fotball

Vear IF – Fotball Årsmøte vil bli avholdt 10. februar 2022 klokken 19.00.
Saker må sendes fotballstyret senest 1 uke før møtet (3. februar 2022). Saker sendes til leder.fotball@vear.no

Møtet vil bli avholdt på Microsoft Teams. Link til møte vil bli postet på Vear IF sine facebook sider og på hjemmesiden.

post

Corona – Nok en utsettelse…

Nye retningslinjer, foreløpig gjeldende til 6. april 2021

Ref Tønsberg kommune: Idrett og andre fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Forbudet gjelder ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Vi anbefaler sterkt at de som gjennomfører slik organisert aktivitet utendørs, holder minst 2 meters avstand under aktiviteten innad i gruppen på inntil 10 personer.

Tønsberg Kommune – Smittevernstiltak

post

Aktivitetene – Stengt igjen

Nye strenge tiltak iverksettes fra midnatt (med foreløpig varighet til 16.mars) .

Dette innebærer;

 • Stans i idrett- og fritidsaktiviteter. Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Les mer på Tønsberg Kommune sine sider…

post

Corona – Oppdatering

Vear IF følger kommunens anbefalinger om å redusere kontakt på tvers av kommunegrensene. Derfor har vi besluttet at vi de neste to ukene (foreløpig t.o.m. 15.mars) innstiller treninger på Brunstad, og spillere bosatt utenfor Tønsberg kommune kan ikke komme på trening på Vear. 

OBS: Dette gjelder både trenere og spillere.

Dette er en beslutning tatt etter råd fra kommuneoverlegen.

Tønsberg Kommune – Smittevernstiltak

post

Årsmøte Vear Idrettsforening – OPPDATERT

Innkallling til årsmøte for Vear Idrettsforening.

Møtet finner sted 10.mars kl. 19.00.
(TEAMS)

På grunn av pandemien blir møtet avholdt på Microsoft Teams. De som ønsker å delta på dette må melde seg på ved å sende epost til leder@vear.no

Frist for innmelding av saker er satt til 28.februar.

OPPDATERT – Årsmøte – agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning
 10. Behandle forslag og saker.
  1. Endre lov for Vear IF basert på lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.
   1. Årsmøtet kan vedta i organisasjonsplan og ved valg å øke antall medlemmer i styre og utvalg utover minimumsantall oppgitt i punkt a,b,d.
   2. Styreleder og leder i undergruppene velges for 1 år av gangen. Øvrige styremedlemmer og utvalgs og komite – medlemmer kan velges for 2 år for å sikre kontinuitet. Valgperiode skal anføres årsmøteprotokoll.
  2. Styret gis fullmakt til å anskaffe traktor til kr 505.000 og kostnad for klubben inntil 225.000 kr
  3. Styret gis fullmakt til å anskaffe maskinhall, alternativ 3 leie container til kr 2000 pr måned.
 11. Fastsette medlemskontingent
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
  1. Styret gis fullmakt til å arbeidere videre med etablering av en
   E-Sport gruppe
 14. Foreta følgende valg:
  1. Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer
  2. Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
post

Årsmøte Vear IF Håndball 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Vear IF håndball.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 16.02.21 kl 18.00 via Teams på grunn av smittevern.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.02.2021 til leder.handball@vear.no. Link til digitalt årsmøte sendes alle medlemmer via registrert e post i medlemsregister og legges også ut på vår hjemmeside vear.no og Facebook Vear IF håndball.  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på https://vear.no/category/handball/.  

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vear IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vear IF håndball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Vear IF håndball kontaktes på e post leder.handball@vear.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen 

Styreti Vear IF Håndball 

post

Nye Corona restriksjoner

På grunn av nye smittevernregler er all innendørs aktivitet i foreningen stoppet de neste 14 dagene. 

«Oppskaleringen av smitteverntiltakene følger Vear IF opp med stopp i all innendørs aktivitet til 18.januar 2021. 

-Utendørs aktivitet kan gjennomføres om god avstand overholdes.» 

Dvs. at alle må holde minimum 1 meters avstand

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.


Kilde: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/