Vear vs Holmestrand hvit

Vear/Sem vs FK Eik Tønsberg

Vear2/Sem vs Teie Gul

Vear vs Fram rød

Vear/Sem vs Teie

Vear vs Nanset blå

Vear/Sem vs Fram

Vear2/Sem vs Ørn Horten Hvit